رنگهای روغنی

رنگهای روغنی دو نوع هستند مات و براق که نوع براق ان پوشش و دوام بیشتری دارد اما بخاطر انعکاس بیشتر نور و نشان دادن ناهمواری و موجهای دیوار کمتر استفاده میشود بهتر است از این نوع رنگ در رنگ امیزی فلزاتی
چون درب و پنجره و چهار چوبهای فلزی استفاده شود بخصوص مواردی که در معرض مستقیم برف و باران و نور خورشید قرار دارد.
نوع مات رنگ روغنی بسیار به ندرت مورد استفاه قرار میگیرد و بیشتر این نوع را با نوع براق ان به نسبت دلخواه که بصورت تجربی اموخته شده و معمولا یک به یک یا دومات و یک براق را مخلوط کرده و رنگ نیمه مات درست شده را مورد استفاده قرار میدهند.
رنگ نیمه مات برای رنگ امیزی دیوارهای داخل ساختمان و سقف و دیوار سرویسهای بهداشتی و اشپزخانه مورد استفاده قرار می گیرد.
این نوع رنگ قابل شستشوست و خاصیت پاک کنندگی قابل قبولی دارد و هر چه نسبت رنگ براق ان بیشتر باشد شستشو وپاک کنندگی اش بهتر خواهد بود.
رنگ روغنی از رنگهای قدیمی و سنتی محسبوب میشود که هنوز تا این زمان کاربردش را از دست نداده و همچنان رقیب رنگهای جدید است ولی در کشورهای خارجی دیگر ان جایگاه سابق را ندارد.
از عیوب این رنگ دیر خشک شدن ان و بوی بسیار بد و زننده انست که تا چندین روز باقی میماند و ازار دهنده هست و به علت دیر خشک شدن زمان انجام کار را زیادتر میکند.