تعمیرات وتعغیرات منزل خودرا به گروه پیمانکاری خانی بسپارید

نقاشی.بازسازی.تعمیرات.تعغیرات.برقکاری.گچکاری.لوله کشی.کاشیکاری.پیمانکاری.رنگ نما.کنیتکس.بتونه کناف.بلکا.کاردرغرب تهران.کاردرشهرستانهای تهران.کاردراندیشه.کاردرشهریار.

هدف ماجلب رضایت مشتری است.

تبلیغ ما کیفیت کار ماست.

بامدیریت خانی

09125757086

02144215849

02188585198