در قوطی یا گالن رنگ را بگذارید 

در قوطی رنگ را روی زمین نیندازید ساده ترین مشکلی که میتواند پیش بیاید این است که پای خودتان را روی در قوطی گذاشته و همه جا را کثیف کنید.  

سعی کنید در را روی قوطی بگذارید تا رنگتان خشک نشود.  

معمولا رنگ های داخل قوطی های دربسته سالها سالم میمانند. 

اگر هم حیوان خانگی دارید حتما آنها را از محلی که مشغول به کار هستید دور نگه دارید. 

khani-houspainting 10khani-painting-7