ابزار و وسایل نقاش ساختمان

ابزار و وسایل نقاش ساختمان

1.انواع متر
2.سنگ اوزان
3.مدلهای اشکال
4.هندسی منظم
5.نقشه های ساختمان
6.ماشین حساب
7.نوشت افزار
8.وسایل ایمنی و حفاظتی
9.متر بلند
10.متر کوتاه
11.نوشت افزار
12.لباس کار
13.نقشه های مختلف ساختمان
14.نوشت افزار
15.ماشین حساب
16.خط کش
17.میز کار
   

khani-house-painting-projects-2080-hero