رنگ روغنی در ساختمان:

 موارد استفاده از رنگ روغنی در ساختمان:

((  آشپزخانه  بطور کامل. سقف و دیوار همگی امکان رنگ روغنی دارندچرا که این رنگ آمیزی قابیلیت شستشو دارد.

دیوارها، آشپزخانه ((سقف و دیوار))، در و پنجره ها رنگ روغنی زده می شود تا از پوسیدگی و خرابی آن در مقابل آب و هوا کاسته شود. و مهم نیست در آهنی یا چوبی باشد.

ولی اتاق ها چون مانند آشپزخانه بخار چرب ندارد ، فقط دیوارها رنگ روغنی زده می شود تا در صورت کثیف شدن قابل شستشو باشد ولی سقف ها به خاطر زیبایی بیشتر از رنگ پلاستیک استفاده می شود. اگر سقف روغنی زده شود، نور چراغها را به شکل آزار دهنده منعکس می کند.