خصوصیات مهم در بلکا و ساختار ان:

خصوصیات مهم در بلکا و ساختار ان:

بلکا از سلولز طبیعی درست شده است عایق حرارت برودت میباشد و نیازی به زیر سازی ندارد در برابر شعله های اتش بسیار مقاوم و محکم است بلکا دارای خاصیت انتی استاتیک و ساختار فیبری میباشد که گردوغبار را بخود جذب نمیکند بلکا ترک نمیخورد بلکه ترک های دیوار را میپوشاند و از بوجود امدن ترک بر روی ان سطح جلوگیری میکند

بلکا خاصیت ارتجاعی دارد این خاصیت موجب میشود که در هنگام باز سازی ساختمان های قدیمی از برداشتن ترک جلوگیری کند

بلکا دوستدار محیط زیست میباشد. 

khani-house-painting-projects-3100-hero