(انتخاب ابزار رنگ امیزی):

برای رنگ امیزی سطوح داخلی ساختمان ولوازم گوناگون سه نوع ابزار رایج وجود دارد:

الف)قلمو

ب)غلتک

ج)پیستوله

که باتوجه به شرایط سطح موردنظر برای رنگ امیزی باید ازیک ویاترکیبی ازچندتای انها استفاده کرد.