نقاشی درنمای بیرونی ساختمان

از اصلي ترين مواردي كه در نگاه اول به يك ساختمان جلب توجه مي كند نماي ساختمان است. آنچه موجب زيبايي نماي يك ساختمان مي باشد، تميز بودن نما و عاري از خوابي بودن آن مي باشد. نماهايي كه در شهر ها اجرا مي شود اغلب سنگ و رنگ مي باشد. ساليان قبل شيشه نيز در نماها استفاده مي شد كهبه علت خطرات آن ديگر كمتر مورد اقبال عموم مي باشد. اينكه رنگ نما داراي چند لايه پوشش باشد و همچنين نوع رنگي استفاده شده از اصلي ترين فاكتور هاي كيفيت رنگ نما به حساب مي آيد. در نوع گران قيمت مواد مصرفي، پوشش هاي نانويي خود تميز شونده مورد استفاده قرار ميگيرد كه هم داراي طول عمر بالاتري مي باشد و هم به علت استفاده از نانو ذرات در اين رنگ ها، بعد از بارش باران علاوه بر اينكه نماي ساختمان شما كثيف نميشود بلكه شاهد تميز شدن نما خواهيد بود. در صورتي كه رنگ لايه هاي پوششي كافي نباشد داراي عمر كوتاهي خواهد بود و بعد از يك باران ديده خواهد شد كه رنگ شسته شده و شاهد آثاري خرابي خواهيد بود. درصورتي نما به صورت صحيح و اصولي نقاشي شود، حتي اگر از پوشش هاي نانويي استفاده نشود، با استفاده از يك دستگاه كارواش به راحتي مي توان نما را شست. در انتخاب تيم اجرايي كه قرار است نماي ساختمان شما را نقاشي كند به نوع رنگ مصرفي و لايه هاي پوششي توجه ويژه كنيد.

kyt