نقاشی روز مزد درشهرک جدید اندیشه 09125757086

نقاشی روز مزد-کارگرنقاش روز مزد دراندیشه-نقش روز مزد درشهریار-نقاشی ساختمان دراندیشه-نقاشی ساختمان درشهریار-بازسازی ساختمان دراندیشه وشهریار-تعمیرات وتعغیرات ساختمان

کاررابه کاردان بسپارید

هدف ماجلب رضایت شماست

تبلیغ ما کیفیت کار ماست

زیبایی خانه خودرا به مابسپارید

بامدیریت خانی

شماره تماس"09125757086

ویژگی های شخصیتی :

این رشته در مجموعه عمران جا گرفته است و جز رشته هایی است که جدای از سختی و زحمات فراوانش، کاری است که با هنر آمیخته شده است. بطور قطع و یقین دستان نیرومند و سلامتی جسمی در این شغل حرف اول را می زند شما در نقاشی ساختمان واقعاً باید حوصله و دقت فراوان داشته باشید، زیرسازی های سطحی و نداشتن دقت در آن باعث فرو افتادن سریع رنگ ها می شود.

khani-house-painting-naghashi-sakhteman7

 

بازسازی و تعمیرات وتعغیرات ساختمان درغرب تهران وشهریار واندیشه

زیبایی خانه خودرا به ما بسپارید.

تعمیرات وتعغیرات منزل خود را به ما بسپارید.

نقاشی ساختمان روغنی وپلاستیک.

بامدیریت خانی          

شماره تماس:09125757086

02188585198

02144215849