کاتالوگ نقاشی ساختمان خانی house painting catalog

کاتالوگ نقاشی ساختمان خانی house painting catalog 

مولتی کالر:

نقاشی ساختمان با مولتی کالر - نقاشی ساختمان خانی multicolor house painting contact sheet catalog

 

بلکا:

کاتالوگ رنگ بلکا

کاتالوگ رنگ بلکا

کاتالوگ رنگ بلکا

کاتالوگ رنگ بلکا

کاتالوگ رنگ بلکا

کاتالوگ رنگ بلکا

کنیتکس:

 کنیتکس - نقاشی ساختمان خانی kenitex khani house painting  کنیتکس - نقاشی ساختمان خانی kenitex khani house painting

 کنیتکس - نقاشی ساختمان خانی kenitex khani house painting  کنیتکس - نقاشی ساختمان خانی kenitex khani house painting

 دانه ریز

 کنیتکس - نقاشی ساختمان خانی kenitex khani house painting  کنیتکس - نقاشی ساختمان خانی kenitex khani house painting

 کنیتکس - نقاشی ساختمان خانی kenitex khani house painting  کنیتکس - نقاشی ساختمان خانی kenitex khani house painting

 دانه متوسط

 کنیتکس - نقاشی ساختمان خانی kenitex khani house painting  کنیتکس - نقاشی ساختمان خانی kenitex khani house painting

 دانه ریز

 کنیتکس - نقاشی ساختمان خانی kenitex khani house painting  کنیتکس - نقاشی ساختمان خانی kenitex khani house painting

 بدون دون

 

توجه: رنگ و اندازه مواد و طرح در عکس با نمونه اصلی تغییر دارد و ماده اصلی برجستگی دارد.

 

پتینه:

 پتینه