• 1
  • 2
  • 3
  • 4
دیوار کوب

دیوار پوشدیوار پوش

دیوارپوش c.pan

جنس این دیوارپوش تمام PVC و صد در صد قابل شستشو می باشد، ارتفاع هر شاخه از دیوار

پوش 6 متر می باشد، عرض هر تایل از دیوارپوش 24 سانتیمتر می باشد، هر بسته دیوارپوش

دارای 10 تایل و سطح پوشش هر بسته از دیوار پوش 14.40 متر مربع می باشد، به علت سبک

بودن قابل استفاده در سقف نیز می باشد، به صورت شاخه ای نیز به فروش می رسند.

دیوارپوش AEG

جنس این دیوارپوش از MDF با روکش PVC می باشد، ارتفاع هر شاخه از دیوارپوش 2.80 متر

می باشد، عرض هر تایل از دیوارپوش 25 سانتیمتر می باشد، هر بسته دیوارپوش دارای 7

تایل و سطح پوشش هر بسته از دیوار پوش 4.704 متر مربع می باشد.

دیوار پوشدیوار پوش

دیوارپوش KRONO GREEN

جنس این دیوارپوش از MDF با روکش PVC می باشد، ارتفاع هر شاخه از دیوارپوش 2.80 متر

می باشد، عرض هر تایل از دیوارپوش 25 سانتیمتر می باشد، هر بسته دیوارپوش دارای 6 تایل

و سطح پوشش هر بسته از دیوار پوش 4.268 متر مربع می باشد.

باید توجه داشته باشیم که دیوار کوب ها در دو نوع PVCوMDF موجود و قابل تهیه میباشند.