• 1
  • 2
  • 3
  • 4

اجرت و دستمزد یک نقاش ساختمان در تهران چقدر است؟ 

نقاشی ساختمان هم هنری است که که مهارت های مختلفی در آن نهادینه شده است . از مهارت رنگ درست کردن تا ساخت بتونه زیر کار و نحوه رنگ آمیزی . باتوجه به این مهارت ها نقاشان ساختمان درجه بندی میشوند و بر اساس همین درجه بندی قیمتهای مختلفی را در می گیرند. اکثر نقاشان حرفه ای معمولا روزانه مزد نمی گیرند و هزینه را بصورت متراژ قبول می کنند چون اعتقاد دارند که نقاشان روز مزد ، زمان را بهانه ای برای دریافتی بیشتر می کنند و این امر برای نقاش حرفه ای ساختمان پسندیده نیست . 

در سال ۹۶ دست مزد یک نقاش خوب ساختمان بصورت روزانه مابین 100تا 150هزار تومان تخمین زده می شود.